Politică de confidenţialitate

I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Asociației Moara de hârtie și Manufactura Com Ana SRL, cu sediul în Comana, Str. Funieru nr. 278-279, în calitate de operatori de date. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet moaradehartie.ro și, respectiv, moaradehartie.ro/magazin. („site-ul”)

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Dacă sunteți client al Site-ului moaradehartie.ro/magazin, Manufactura Com Ana SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume și prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizați site-ul, de exemplu comportamentul/preferințele/obișnuințele dumneavoastră în cadrul site-ului, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea site-ului.

II.2. Dacă sunteți vizitator al site-ului moaradehartie.ro, Asociația Moara de hârtie va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact, în măsura în care ne contactați în acest fel.

III. Scopurile și temeiurile de prelucrării

III.1. Dacă sunteți client al site-ului, operatorii de date prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

·         pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră și Manufactura Com Ana SRL respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea și facturarea comenzii plasate pe site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.

·         pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă Manufactura Com Ana SRL în contextul serviciilor prestate prin intermediul site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

·         pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de Asociația Moara de hârtie și/sau Manufactura Com Ana SRL prin intermediul site-ului.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului, la secțiunea Informațiile contului meu. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conținând comunicări comerciale. În plus, puteți să vă dezabonați prin accesarea secțiunii Informațiile contului meu.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

·         în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a site-ului, realizarea de profiluri de preferințe de consum, în principal, în vederea îmbunătățiri experienței oferite pe Site.

III.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, operatorii de date prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

·         pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de Asociația Moara de hârtie și/sau Manufactura Com Ana SRL prin intermediul site-ului.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conținând comunicări comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

·         pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătății experiența dumneavoastră oferită pe site.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Asociația Moara de hârtie și/sau Manufactura Com Ana SRL vor prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligațiilor legale care revin în sarcina Asociația Moara de hârtie și/sau Manufactura Com Ana SRL (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, Asociația Moara de hârtie și/sau Manufactura Com Ana SRL vor înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate deja pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Asociația Moara de hârtie și/sau Manufactura Com Ana SRL pot dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Asociația Moara de hârtie și/sau Manufactura Com Ana SRL în desfășurarea activității prin intermediul site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

·         pentru administrarea site-ului;

·         în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate prin intermediul site-ului;

·         pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;

·         pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;

·         pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;

·         atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către Asociația Moara de hârtie și/sau Manufactura Com Ana SRL pot fi transferate în afara României doar către state din Uniunea Europeană.

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

·         dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Asociația Moara de hârtie și/sau Manufactura Com Ana SRL, conform celor descrise în prezentul document;

·         dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Asociației Moara de hârtie și/sau Manufactura Com Ana SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

·         dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Asociația Moara de hârtie și/sau Manufactura Com Ana SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

·         dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

·         acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

·         în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

·         în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

·         în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

·         în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

·         datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

·         Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Asociația Moara de hârtie și/sau Manufactura Com Ana SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

·         dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :

·         persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

·         prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

·         operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

·         persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

·         dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Asociația Moara de hârtie și/sau Manufactura Com Ana SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

·         dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;

·         în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Asociația Moara de hârtie și/sau Manufactura Com Ana SRL sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Asociația Moara de hârtie și/sau Manufactura Com Ana SRL poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

·         în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

·         dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

·         dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

VIII. Fișiere cookie

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Cookie-urile joacă un rol important în facilitarea accesului și livrării multiplelor servicii de care utilizatorul se bucura pe Internet, cum ar fi:

·         Personalizarea anumitor setări precum: limba în care este vizualizat un site, moneda în care se exprima anumite preturi sau tarife, păstrarea opțiunilor pentru diverse produse (măsuri, alte detalii etc).

·         Cookie-urile oferă deținătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face mai eficiente și mai accesibile pentru utilizatori.

·         Permit aplicațiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse într-un anumit site pentru a crea o experiență de navigare mai valoroasa, mai utila și mai plăcută.

Un „Internet Cookie” (termen cunoscut și ca „browser cookie” sau „HTTP cookie” sau pur și simplu „cookie” ) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care este stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox) și este complet „pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului).

Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. Durata de existenţă a unui cookie este determinată. Din punct de vedere tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv. Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.

Exista 2 categorii mari de cookie-uri:

·         cookie-uri de sesiune – acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta să le memoreze pana când utilizatorul iese de pe site-ul respectiv sau închide fereastra browserului (ex: în momentul logării/delogării pe un cont de webmail sau pe rețele de socializare).

·         cookie-uri persistente – acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (și în general depinde de durata de viată prestabilită pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ și pe cele plasate de un alt website decât cel pe care li vizitează utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de „third party cookies” (cookie-uri plasate de terți) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cat mai relevanta pentru utilizatori.

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă ca nu veți mai primi/vedea publicitate online. Este posibila setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau poți seta browser-ul să accepte cookie-uri de la un site anume. Toate browser-ele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regula în „opțiuni” sau în meniul de „preferințe” al browserului tău.

IX. Rețele sociale

Asociația Moara de hârtie, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal aferente contului dumneavoastră de pe rețele sociale (date accesibile publicului larg, acțiunile dumneavoastră efectuate asupra butoanelor de pe rețea – date comportamentale, legate de preferite etc.), prin mijloace electronice, în scopuri de promovare a contului nostru, care conține aspecte legate de activitățile, serviciile si produsele noastre.

Politica privind colectarea și prelucrarea datelor prin intermediul conturilor noastre se supune regulilor proprietarului rețelelor de socializare și se completează cu acestea. Înainte de a intra pe contul nostru și de a înregistra acțiuni cu privire la acesta va rugam sa consultați Politica privind datele personale ale operatorului rețelei sociale respective.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email echipa@moaradehartie.ro

    SUS